Maandag tot en met vrijdag geopend van 8:30 tot 22:00

Zaterdag en zondag geopend van 9:00 tot 13:00

LES Rooster

Maandag

Move For Fun 09:30-10:00

Buikspierkwartier 10:00-10:15

Move for Fun 19:45-20:15

Buikspierkwartier 20:15-20:30

Spinning 19:00-20:00

ZUMBA! 20:30-21:30

DInsdag

F.B.M 19:00-19:45

Boxing 20:15-20:45

WOENSdag

Move For Fun 09:30-10:00

Buikspierkwartier 10:00-10:15

Spinning 19:00-20:00

Move for Fun 20:00-20:30

Buikspierkwartier 20:30-20:45

DONDERDAG

Boxing 20:00-20:45

VRIJDAG

Move For Fun 09:30-10:00

Buikspierkwartier 10:00-10:15

Yoga 10:30-11:30

Fitkids 18:45-19:45

Krachttraining dames 20:00-21:00

ZATERDAG

ZUMBA! 10:30-11:30

ZoNDAG

Spinning 09:30-10:30

Tarieven

0001.jpg

HUISREGELS HEALTH CENTRE ZEEWOLDE

Om uw sportplezier en dat van anderen te bevorderen gelden bij ons de navolgende regels: Iedereen die zich in het pand bevindt dient op de hoogte te zijn en zich te houden aan het volgende reglement:

 Algemeen:

- Één ieder die naar het sportcentrum komt onderwerpt zich automatisch en onvoorwaardelijk aan dit reglement. De directie behoudt zich het recht voor eenieder die het reglement niet naleeft de toegang te ontzeggen.

- In de sportruimtes is het dragen van schone sportkleding en binnenschoenen verplicht.

- Het is niet toegestaan zelf meegebrachte consumpties in het centrum te nuttigen.

- Vooraf aan het gebruik dient u kennis te nemen van het sauna reglement. Deze bevindt zich op de deur van de sauna ruimte.

- Het sportcentrum dient om hygiënische redenen met schoon schoeisel of zonder schoeisel betreden te worden.

- Gevonden voorwerpen kunnen binnen acht dagen bij de bar/balie worden opgehaald.

- Roken en kauwgom zijn in het sportcentrum verboden.

- Het gebruik van en handel in stimulerende middelen is verboden.

- Ongewenste intimiteiten en gedrag wat als intimiderend en ongewenst en/of vervelend worden ervaren is in het sportcentrum verboden en leidt tot een ontzegging van de toegang tot het fitnesscentrum.

- De directie is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, vernieling, ongevallen, letsel en overlijden in en om het sportcentrum voor/tijdens/na uw verblijf.

- De directie is niet aansprakelijk voor ongevallen/letsel en/of overlijden ten gevolge van fysieke inspanning, gebruik van de sauna, massage, fysiotherapie en/of gebruik van enige andere faciliteit of materiaal op het sportcentrum.

 

Abonnementen en lidmaatschapsgelden:

- Bij inschrijving betaalt u aanmeldkosten.

- U kunt kiezen uit een basis abonnement ‘sporter' abonnement of een 'atleet' abonnement inclusief groepslessen beide met een jaar binding en daarna een opzegtermijn van 1 kalendermaand.

Scholier of weekend abonnement zijn maandelijks opzegbaar met inachtneming van 1 kalendermaand.

Het staat Health Centre Zeewolde vrij om deze contributie eenzijdig en zonder overleg bij lopende abonnementen te wijzigen.

- Een abonnement is ten aller tijden om te zetten in een sporter  of  atleet  abonnement. Het nieuwe/gewijzigde abonnement zal per de eerste van de opvolgende maand waarin de omzetting of inschrijving is gedaan van start gaan.   

- De betaling van de contributie/lidmaatschapsgelden en overige verschuldigde bedragen geschiedt door middel van een automatische incasso en is afhankelijk van het soort abonnement en de hoeveelheid modules.

- Abonnementsgelden worden voorafgaand aan de betreffende periode geïncasseerd. Geactiveerde en gedeactiveerde modules worden met terugwerkende kracht aan het eind van de maand verrekend en achteraf geïncasseerd. 

- Contributies/lidmaatschapsgelden/overige verschuldigde bedragen worden tijdens de vakantieperiode doorbetaald. Het is niet mogelijk het abonnement tijdelijk te blokkeren met uitzondering van medische redenen. Hiervoor dient een geldig bewijs van een arts/specialist te worden overlegd en dient z.s.m. gemeld te worden. De reeds verstreken periode bij een actief abonnement voordat de blokkade aangevraagd wordt, wordt niet vergoed.

- Het tussentijds opzeggen van een 1-jarig of 2-jarig abonnement is niet mogelijk. Uitzondering hierop zijn overlijden, verhuizing buiten een straal van 10 km van de vestiging en om chronische medische redenen wanneer een blokkade niet mogelijk is en in overleg van een medische verklaring van een arts of specialist.

- Een opzegging dient schriftelijk of per e-mail te geschieden, (indien van toepassing, na de looptijd van het abonnement) met inachtneming van een opzegtermijn van één volledige kalendermaand. 

 

Fitness- en Cardio training:

- Nieuwe leden zijn verplicht een introductieles bij te wonen. Daarna kunnen zij zelfstandig sporten.

- Alle door u gebruikte materialen dienen na gebruik door u opgeruimd te worden.

- Om hygiënische redenen is het verplicht schone binnenschoenen te dragen en een handdoek mee te nemen om toestellen en materialen af te dekken.

- Ieder lid dient de toestellen en materialen die door zijn of haar gebruik vuil zijn geworden, schoon te maken. 

- Het trainen in een T-shirt, broek en met schoeisel is verplicht.

 

Zaalsport:

- Het volgen van een groepsles staat gelijk aan één training.

- Nieuwe leden dienen zich voor de les bij de instructeur/instructrice te melden.

- Health Centre Zeewolde heeft het recht om eenzijdig het lesrooster te wijzigen/lessen van het rooster te verwijderen, zonder daarover vooraf overleg te hebben gehad met leden en zonder opgaaf van reden. Dit is voor leden geen geldige reden voor het ontbinden van lopende lidmaatschapsovereenkomsten.

- Om hygiënische redenen is het verplicht schone binnenschoenen en een handdoek op de vloer/apparaat te leggen.

- Matten en andere materialen, zoals steps en gewichtjes e.d., dienen na iedere les weer op hun plaats te worden gelegd.

- De lessen kunnen geen doorgang vinden bij minder dan 3 personen, mits in overleg met de instructeur/instructrice. 

 Overig: 

 - Bij ondertekening van het lidmaatschaps-/inschrijf formulier gaat u akkoord met de daarin opgenomen voorwaarden en machtiging.

 

TOT SLOT WENSEN WIJ U BIJ ONS HEEL VEEL SPORTPLEZIER TOE!